2018-06: குமரகுருபரன்-விஷ்ணுபுரம் விருது 2018 – கண்டராதித்தன்