2013-12: விஷ்ணுபுரம் இலக்கிய விருது விழா 2013 – தெளிவத்தை ஜோசப்