பேரா ராஜ் கௌதமன் பற்றி ஸ்டாலின் ராஜாங்கத்தின் உரை. அவர் விளக்கு விருது பெற்றபோது நிகழ்த்தப்பட்டது. ராஜ் கௌதமன் என்னும் எழுத்தாளரைப்பற்றிய பார்வை